Algemene voorwaarden Vitamine P

 

Vitamine P is opgericht door Joyce de Haan–van Asselt, gevestigd te Soest en ingeschreven onder nummer 50813919 bij de Kamer van Koophandel.

 

Betaling vindt plaats na de sessie, per pin of via contante betaling. In het geval van een traject wordt het totale bedrag vooraf voldaan per bank, per pin of via contante betaling.

 

De klant heeft geen recht op restitutie wanneer het traject of de leskaart vroegtijdig door de klant zelf wordt beëindigd. Indien Vitamine P het traject of de leskaart vroegtijdig beëindigd krijgt de klant het resterende bedrag (na aftrek van eventuele onkosten) gerestitueerd.

 

Tariefswijzigingen kunnen op elk gewenst moment worden doorgevoerd en worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd bij klanten die op regelmatige basis gebruikmaken van de diensten van Vitamine P. De huidig geldende tarieven zijn te vinden op de website onder de menuknop ‘Tarief’.

 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de gereserveerde tijd niet bij de klant in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten volledig doorberekend. Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk. Vitamine P is op diverse manier te bereiken: telefonisch, per e-mail, per WhatsApp, of door het inspreken van de voicemail.

 

Indien er een pakket of traject is afgesloten met een specifieke looptijd, dan dient de klant er zelf zorg voor te dragen dat de lessen of sessies tijdig worden ingepland binnen de betreffende looptijd. Indien er na het verstrijken van de looptijd nog lessen of sessies niet zijn afgenomen, dan komen deze aan het einde van de looptijd te vervallen. De klant kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie.

 

De begeleiding van Vitamine P is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Vitamine P sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Vitamine P, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vitamine P.

 

Vitamine P heeft te allen tijde het recht om een sessie of les af te lasten of af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van Vitamine P nodig maakt. Vitamine P kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die de klant heeft gemaakt, of die hieruit voortvloeien. Vitamine P stelt in dit geval de klant zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.

 

De klant verklaart te beschikken over een ziektekostenverzekering en WA verzekering.

 

De klant verklaart akkoord te gaan met de privacyverklaring, welke te vinden is op de website van Vitamine P.

 

 

 

Coaching

Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt de tijd in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €20,- per kwartier. Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Vitamine P u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

 

Op verzoek van de coachee of de ouders van de coachee kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Vitamine P zelf gemaakt, de kosten hiervoor bedragen €50,- per uur.

 

Vitamine P is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgds akkoord moeten gaan met de begeleiding.

 

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind kan Vitamine P school of andere belanghebbenden bezoeken voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 5 kwartier en hiervoor wordt een tarief van € 85,- gehanteerd. Is het nodig om het bezoek te verlengen, dan worden er extra kosten in rekening gebracht van € 42,50 per 30 minuten.

 

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

 

Tijdens een sessie kindercoaching dient ten minste een van de ouders/verzorgers telefonisch bereikbaar te zijn. Na een aantal sessies volgt, indien gewenst en geïnitieerd door de ouder(s), het voortgangsgesprek waarin we de afgelopen afspraken van uw kind bespreken.

Vitamine P is gevestigd in Soest, omgeving Amersfoort en Utrecht